Опазване на водите и укротяване на пороите!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС Дупница“

Държавно горско стопанство „Дупница” е създадено към 1930 г.

Разположено е върху части от планините Рила, Верила, Конявска и Влахина.

Релефът е много разнообразен.

Надморската височина е в широк диапазон – от 350 до 2010 метра.

Хидрографската мрежа се очертава от река Струма, река Джерман и нейните притоци, извиращи основно от Рила.

Общата площ на държавните горски територии е 17 503 ха, като близо 21% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 36%.

С най-голямо. участие при иглолистните гори са белият бор, черният бор и смърчът.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 23 017 куб.м.

Стопанството разполага с един горски разсадник на площ 61 дка.

В ДГС „Дупница“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Дяк“ с площ 2030 ха и „Паничище“ с площ 1865 ха.

Общата площ на ловностопанските райони в рамките на стопанството е 71 785 ха.

Основните видове дивеч са дивата свиня, сърната, заекът, фазанът, яребицата и планинският кеклик.

Високопланинската част на реките Джерман, Горица, Бистрица и Отовица се обитават от балканска пъстърва.

Горите в стопанството се отличават с изключително важни екологични функции: защита на стръмните склонове в планините от ерозия, укротяване на пороите и захранване на населените места с питейна вода.

Изградени са множество противоерозионни съоръжения и са залесени стотици декари култури в изпълнение на технически проекти за борба с ерозията, като например системите от баражи „Сапаревски дол“, „Бадински порои“ и „Кърчински порои“.

Най-атрактивните природни забележителности в стопанството са вековните иглолистни гори по границите с Национален парк „Рила“ над гр. Дупница и с. Сапарево, водопадът Горица над с. Овчарци и Находището на вълнестоцветно сграбиче над гр. Бобошево.

Адрес: гр. Дупница 2600, Област Кюстендил

ул. „Саморанска“ № 35

тел.: 0701/ 51 380, факс 0701/ 51 381

dldupnica@abv.bg

https://dgs-dupnitsa.uzdp.bg

Виж още