Опазване на водите и укротяване на пороите!

Конкурси

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА ТП ДГС ДУПНИЦА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДУПНИЦА, УЛ. САМОРАНСКА, № 35 ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА дейности в горски територии - товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временНИ ГОРСКИ складОВЕ ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА ТП ДГС ДУПНИЦА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДУПНИЦА, УЛ. САМОРАНСКА, № 35 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  ДОГОВОР