Опазване на водите и укротяване на пороите!

Конкурси

TОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА ТП ДГС ДУПНИЦА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДУПНИЦА, УЛ. САМОРАНСКА, № 35 И НА ЗАДЪРЖАНА С АУАН И КП ДЪРВЕСИНА СЛЕД КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗГ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ДУПНИЦА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА дейности в горски територии - товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временНИ ГОРСКИ складОВЕ ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА ТП ДГС ДУПНИЦА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДУПНИЦА, УЛ. САМОРАНСКА, № 35 И НА ЗАДЪРЖАНА С АУАН И КП ДЪРВЕСИНА СЛЕД КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗГ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА тп дГС ДУПНИЦА   ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  ЗАПОВЕД