Опазване на водите и укротяване на пороите!

За Нас

Държавно горско стопанство „Дупница” е създадено към 1930 г.

Разположено е върху части от планините Рила, Верила, Конявска и Влахина.

Релефът е много разнообразен.

Надморската височина е в широк диапазон – от 350 до 2010 метра.

Хидрографската мрежа се очертава от река Струма, река Джерман и нейните притоци, извиращи основно от Рила.

Общата площ на държавните горски територии е 17 503 ха, като близо 21% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 36%.

С най-голямо. участие при иглолистните гори са белият бор, черният бор и смърчът.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 23 017 куб.м.

Стопанството разполага с един горски разсадник на площ 61 дка.

В ДГС „Дупница“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Дяк“ с площ 2030 ха и „Паничище“ с площ 1865 ха.

Общата площ на ловностопанските райони в рамките на стопанството е 71 785 ха.

Основните видове дивеч са дивата свиня, сърната, заекът, фазанът, яребицата и планинският кеклик.

Високопланинската част на реките Джерман, Горица, Бистрица и Отовица се обитават от балканска пъстърва.

Горите в стопанството се отличават с изключително важни екологични функции: защита на стръмните склонове в планините от ерозия, укротяване на пороите и захранване на населените места с питейна вода.

Изградени са множество противоерозионни съоръжения и са залесени стотици декари култури в изпълнение на технически проекти за борба с ерозията, като например системите от баражи „Сапаревски дол“, „Бадински порои“ и „Кърчински порои“.

Най-атрактивните природни забележителности в стопанството са вековните иглолистни гори по границите с Национален парк „Рила“ над гр. Дупница и с. Сапарево, водопадът Горица над с. Овчарци и Находището на вълнестоцветно сграбиче над гр. Бобошево.

Адрес: гр. Дупница 2600, Област Кюстендил

ул. „Саморанска“ № 35

тел.: 0701/ 51 380, факс 0701/ 51 381

dldupnica@abv.bg

https://dgs-dupnitsa.uzdp.bg

Галерия