Опазване на водите и укротяване на пороите!

Горска сертификация

ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС/ДЛС Дупница“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС/ДЛС Дупница”
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Дупница“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС Дупница“
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина през 2023 г.
Декларация по 1.8
Анализ на положителни и отрицателни ефекти
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ДУПНИЦА”
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ДУПНИЦА“ през 2022 г.
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Дупница
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина през 2022 г.
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Дупница през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Дупница първа част
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Дупница втора част
Информация за планираното ползване по подотдели и местности през 2021 г.
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг 2020
Информация зя ползването на дървесина по отд.,местности и землища през 2021г.-об.Дупница, об.Бобошево, об.Бобов дол и об.Сапарева баня
Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Дупница
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Дупница
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ДУПНИЦА“ през 2019 г.
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Дупница
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС-Дупница“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Дупница
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Дупница“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Дупница срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности