Опазване на водите и укротяване на пороите!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Дупница
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Дупница за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ДУПНИЦА
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Дупница за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Дупница за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ДУПНИЦА
Изготвен проект за обявяване на защитена зона от мрежа "Натура 2000" Верила
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ДУПНИЦА
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Дупница за 2021г
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Дупница за 2020г
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Дупница за 2019г
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Дупница за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Дупница за 2017г.